Όροι Συμμετοχής

Η συμμετοχή οποιουδήποτε στις δραστηριότητες του συλλόγου σημαίνει ταυτόχρονα
και ανεπιφύλακτη αποδοχή των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής :

1. Γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα της δραστηριότητας στην οποία
συμμετέχει και αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη της συμμετοχής του στη
δραστηριότητα, αποδεχόμενος τους κινδύνους που ενέχει καθώς και την ευθύνη για
την ασφάλεια του.

2. Έχει τις απαιτούμενες ικανότητες , τις γνώσεις, την εμπειρία και τον απαραίτητο
εξοπλισμό που απαιτείται για την συμμετοχή του στην δραστηριότητα αυτή και έχει
λάβει υπόψη του τις σχετικές με τις καιρικές συνθήκες προβλέψεις, για το διάστημα
που θα γίνει η δραστηριότητα.

3. Παραιτείται από κάθε απαίτηση του, τόσο κατά του διοργανωτή, όσο και κατά του
αρχηγού της δραστηριότητας στην οποία συμμετέχει.

4. Ο αρχηγός της αποστολής έχει το δικαίωμα να ματαιώσει την ολοκλήρωση της
ανάβασης εάν κατά τη κρίση του οι τοπικές συνθήκες καιρού – βουνού δεν
εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας. Επίσης δικαιούται να αποκλείσει άτομα
που κατά την κρίση του δεν πληρούν τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης ανάβασης.

5. Οι ώρες πορείας που αναγράφονται, υπολογίζονται κατά προσέγγιση και υπό κανονικές συνθήκες. Μπορεί όμως να αυξηθούν λόγω απρόβλεπτης καιρικής επιδείνωσης η μεγάλης ανομοιογένειας της ομάδας.

6. Σε περίπτωση χιονιού θα πρέπει όλοι να έχουν εξοπλισμό χειμερινού βουνού (κραμπόν, πιολέ, μποντριέ, κλπ.) και να γνωρίζουν την χρήση τους.

ΚοινοποίησηShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter